Algemene Voorwaarden Bijklusjobs.be

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op uw gebruik van de website Bijklusjobs.be (hierna "BKJ" genoemd) gepubliceerd door Spinal (de "vennootschap"). Door gebruik te maken van BKJ, accepteert u deze Algemene Voorwaarden volledig. Indien u het niet eens bent met enig deel van deze Algemene Voorwaarden, wordt u verzocht BKJ niet te gebruiken.

Het bedrijf behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden voor BKJ op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving aan te vullen, te verwijderen en te wijzigen. Gebruikers van BKJ worden daarom uitgenodigd om de Algemene Voorwaarden te raadplegen alvorens gebruik te maken van BKJ.

1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende woorden in de hierna gebruikte betekenis gebruikt:

Vennootschap: Spinal, met maatschappelijke zetel op Chaussée d'Assenois 23 B-6840 Hamipré, ingeschreven in het Belgische handelsregister onder nummer 2.235.761.017.

BKJ: De vroegere, huidige en alle toekomstige versies van Bijklusjobs.be, inclusief alle functies en diensten die het biedt. Verder alle informatie en documentatie die de website vergezelt en het gebruik ervan toelaat. Aangezien BKJ een website is die door het Bedrijf wordt gehost, omvat de term ook het Bedrijf en vice versa, wanneer BKJ wordt vermeld.

Klus: Onderwerp van een vraag om dienst of hulp, zoals nader omschreven in een op BKJ gepubliceerde Job Post door een Job Host voor Job Kandidaten.

Job Post: Alle informatie en gegevens die door een Job Host op BKJ worden verstrekt met het oog op het aanvragen van diensten of hulp in ruil voor geld of aangeboden diensten in overeenstemming met het regelgevend kader.

Job Host: Een bij BKJ geregistreerde gebruiker die in eigen naam en voor eigen rekening een vacature op BKJ publiceert om een sollicitant te vinden die diensten of hulp kan verlenen voor de geplaatste vacature.

Job Kandidaat: Gebruiker die een Bijklusser, freelancer of zelfstandige kan zijn, geregistreerd bij BKJ, handelend in eigen naam en voor eigen rekening, op zoek naar een gelegenheid om diensten of hulp te verlenen in ruil voor geld of diensten in ruil.

Bijklusser : Natuurlijke persoon, die in aanmerking komt voor de voorwaarden zoals vastgelegd in het regelgevingskader, die in staat is om hulp of diensten te verlenen gedurende enige vrije tijd als burger voor een burger.

Gebruiker: De natuurlijke persoon die de leeftijd van meerderjarigheid heeft bereikt volgens de geldende wetgeving en die ten volle van zijn rechtsbevoegdheid geniet, alsmede elke entiteit met een geregistreerd BTW-nummer kan zich bij BKJ laten registreren. Een Gebruiker kan onafhankelijk van elkaar of onafhankelijk van elkaar een Job Host, een Job Kandidaat of beide zijn.

Regelgevend kader: Alle gegeven informatie, toepasselijke regels en verplichte verantwoordelijkheden zoals vastgesteld en bepaald door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid via de webpagina https://www.bijklussen.be, zoals die in de toekomst kan worden gewijzigd en aangevuld.

2. De website

Hoofddoel

Het hoofddoel van BKJ is een online toegankelijk platform te bieden waar gebruikers met elkaar in contact kunnen komen om een klus te plaatsen of te zoeken en elkaar te helpen, op voorwaarde dat een dergelijke overeenkomst in overeenstemming is met het regelgevend kader.

Daarom zijn de door BKJ ontwikkelde en via het internet toegankelijk gemaakte hulpmiddelen en diensten voor Gebruikers, eigendom van het Bedrijf en uitsluitend bedoeld om het de Gebruikers mogelijk te maken:

a) Een Job plaatsen zoals hierboven gedefinieerd op het platform.
Het staat de jobaanbieders volledig vrij om hun vacatures te plaatsen en de juiste kandidaat te selecteren die het beste bij hen past, waarbij ze op elk moment de mogelijkheid hebben om de vacature te verwijderen, ongeacht of de vacature is uitgevoerd of niet.
b) Een geschikte baan zoeken door een filter te gebruiken om de zoekopdracht te beperken tot de gewenste instellingen, zoals functiecategorie of locatie.
c) Bewaar de filterinstellingen voor de volgende zoekopdracht en ontvang e-mailwaarschuwingen wanneer een geschikte vacature wordt geplaatst.
d) Markeer een bericht als "favoriet" bij het zoeken naar een vacature en solliciteer later naar de meest geschikte vacature.
e) Solliciteer naar een klus en bespreek de details met de Job Host via het interne mailingsysteem.
f) Nadat een klus volbracht is, heeft de vacaturehouder de mogelijkheid om de prestaties van de kandidaat met nul tot vijf sterren te beoordelen, waar vijf sterren uitstekend werk vertegenwoordigen.

Het gebruik van BKJ zoals hierboven beschreven is te allen tijde gratis voor alle Gebruikers.

De Gebruikers nemen uit vrije wil en uit eigen naam contact met elkaar op, zonder dat BKJ op enig moment in het selectieproces tussenbeide komt, of het nu gaat om het selecteren van een Klus of een Klus Kandidaat.

Daarom zijn alle Gebruikers als enige verantwoordelijk voor de relaties die tussen hen ontstaat als gevolg van het hierboven beschreven zoekproces.

Alle Gebruikers worden er uitdrukkelijk op gewezen dat het gebruik van BKJ er in geen geval toe mag leiden dat zij de wettelijke regels die van toepassing zijn op het reglementair kader en de geldende wetgeving op welke wijze dan ook overschrijden of schenden.

Toegang en registratie

In het algemeen verklaren internetgebruikers en BKJ-gebruikers dat zij de kenmerken en beperkingen die inherent zijn aan het internet zelf aanvaarden en erkennen en dat in het bijzonder:

- Zij de BKJ website betreden en gebruiken op eigen risico.
- Het is hun verantwoordelijkheid om alle gepaste maatregelen te nemen om hun hardware, software en gegevens te beschermen tegen mogelijke inbreuken die zich op of via het internet kunnen voordoen, zoals computervirussen, malware, addware, trojaanse paarden, enz.
- Zij zich geen toegang tot BKJ verschaffen om reclame te maken voor een bedrijf, zijn producten of diensten.

Iedereen kan vrijelijk de algemene website van BKJ bezoeken, maar om een Job te plaatsen, te solliciteren of andere profielgerelateerde acties te ondernemen moet de internetgebruiker zich registreren bij BKJ en geregistreerd gebruiker worden door:

a) De internetgebruiker kan naar BKJ gaan, op "registreren" klikken en de verplichte velden van het registratieformulier invullen, zoals naam en geldig e-mailadres en een gekozen wachtwoord dat de gebruiker te allen tijde vertrouwelijk dient te houden. Zodra de velden zijn ingevuld, moet de registratie worden bevestigd door de Algemene Voorwaarden te accepteren en te klikken op "maak een account aan". Een validatiemail met een registratielink wordt naar het opgegeven e-mailadres gestuurd om toegang te verlenen to BKJ en al haar gratis functies.
b) De internetgebruiker kan zich ook registreren via de website Facebook™ Connect ("Facebook" is een handelsmerk van Facebook Inc., een bedrijf gevestigd en geregistreerd in de staat Delaware, registratienummer: 3835815, ministerie van Buitenlandse Zaken, staat Delaware), waarvan het gebruik vereist dat het in het bijzonder voldoet aan de "Verklaring van Rechten en Verantwoordelijkheden", het "Reglement van het Facebook-platform" en het "Beleid inzake het gebruik van gegevens - Andere Websites of toepassingen" van Facebook. De mogelijkheid om zich via Facebook te registreren betekent niet dat BKJ is aangesloten, gesponsord of goedgekeurd door Facebook. Daarnaast houdt het verbinden met BKJ via Facebook ook de aanvaarding in van de Algemene Voorwaarden zoals uiteengezet in dit document. In dit geval ontvangt BKJ de gebruiker zijn e-mail en naam via facebook, die zullen worden gebruikt om een account aan te maken of toe te voegen aan een bestaande reeds gerigistreerde account.
c) De internetgebruiker kan eveneens het Job Post formulier invullen en zich inschrijven via een van de bovenstaande opties onder a) of b) bij het uiteindelijk plaatsen van de Job.
d) Met de registratie laat de Gebruiker BKJ toe om e-mails, zoals in kennisgevingen of nieuwsbrieven, naar het opgegeven e-mailadres te sturen.
e) Met de registratie stelt de Gebruiker BKJ in staat om de verstrekte gegevens op de website te publiceren.

Intrekking en uitsluiting

Elke Gebruiker kan op elk moment zijn/haar account sluiten en alle gegevens met betrekking tot het account zullen bijgevolg niet langer toegankelijk zijn.

In het algemeen behoudt BKJ zich het recht voor om de registratie van een internetgebruiker te weigeren en gebruikers die zich niet aan deze Voorwaarden, het Regelgevingskader of de geldende wetgeving houden, uit te sluiten. BKJ heeft beoordelingsvrijheid en haar oordeel is definitief.

Bovendien zal elke schending van de verplichtingen die uitdrukkelijk en gedetailleerd in de paragraaf "Gebruikersverantwoordelijkheden" zijn uiteengezet, leiden tot de onmiddellijke uitsluiting van de Gebruiker die deze verplichtingen niet is nagekomen, mits BKJ daarvan op de hoogte wordt gesteld.

In het geval van de uitsluiting van een gebruiker, zal alle inhoud met betrekking tot deze gebruiker offline worden gezet en zal gebruiker niet meer in staat zijn om het desbetreffende profiel, Job Posts, de berichten verzonden via het interne mailingsysteem en alle andere profielgerelateerde functies te gebruiken.

BKJ kan niet aansprakelijk worden gesteld en zal geen materiële, financiële of andere schade vergoeden die het gevolg is van een dergelijke uitsluiting of van de sluiting van het profiel op verzoek van de Gebruiker.

3. De gebruiker

Rol van de gebruiker

De Gebruiker kan zich gratis bij BKJ registreren en onder zijn/haar eigen verantwoordelijkheid een klus plaatsen of zoeken naar een klus die de persoonlijke behoeften en mogelijkheden werkelijk weerspiegelt, zolang dit niet in strijd is met de geldende wetgeving, het regelgevend kader of deze Algemene Voorwaarden.

Met de validatie van de registratie erkent de gebruiker dat het registratieformulier correct is ingevuld op basis van actuele persoonlijke gegevens en volledig waar en juist is.

De Gebruiker garandeert de confidentialiteit van de login en het wachtwoord en is als enige verantwoordelijk voor het gebruik van deze identificatiegegevens. De Gebruiker verbindt zich ertoe om als enige het account te gebruiken en is verantwoordelijk voor alle handelingen die worden verricht met betrekking tot het gebruik van dit account.

De Gebruiker erkent verder dat alle gegevens die op BKJ worden gepubliceerd volledig juist en correct zullen zijn en indien de vereiste informatie in de loop der tijd verandert, verbindt de Gebruiker zich ertoe het account zo spoedig mogelijk bij te werken.

Misbruik

In het geval dat een Gebruiker een misbruik van de account of een frauduleus gebruik van de persoonlijke identificator door een derde partij opmerkt, verplicht de Gebruiker zich ertoe BKJ onmiddellijk per e-mail op de hoogte te stellen: info@bijkulsjobs.be. BKJ is dan gemachtigd om de betreffende Gebruikersaccount te blokkeren totdat de situatie is opgehelderd.

BKJ nodigt Gebruikers en internetgebruikers verder uit om BKJ onmiddellijk per e-mail via info@bijkulsjobs.be of via de knop “misbruik melden” bovenaan elke klusomschrijving op de hoogte te stellen van mogelijk misbruik dat op de website wordt vermeld of als zij van mening zijn dat de inhoud die op BKJ wordt ingevoegd een inbreuk vormt op hun rechten, de geldende wetgeving, het Regelgevend Kader of deze Algemene Voorwaarden.

Rechten en verantwoordelijkheden van de gebruiker

In het algemeen verklaart de Gebruiker dat BKJ in geen geval zal worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

- Het storen, belemmeren, blokkeren of saboteren van de werking van BKJ;
- Aantasting van de bescherming van persoonsgegevens.
- Belediging of laster van Gebruikers of derden.
- Schending van de privacy van derden in de persoonlijke levenssfeer.
- Schending van de openbare orde en de goede zeden.
- Opzet om sociale en fiscale regels voor sollicitaties en vacatures te omzeilen.
- Het verzenden van ongevraagde commerciële berichten.
- Directe reclame of reclame op enige wijze verboden door de toepasselijke wetgeving en in detail tabak, alcohol en prostitutie.
- Discriminatie of laster van een bedrijf of zijn producten, parasitisme, oneerlijke concurrentie of namaak.
- In het algemeen, de schending van de toepasselijke wetten of regels.

In detail, door te kiezen voor het gebruik van BKJ om een klus te plaatsen of te zoeken, verklaart de gebruiker dat hij dit doet:

- Het uitsluitend verstrekken van accurate en waarheidsgetrouwe informatie met betrekking tot de gegeven identiteitsgegevens.
- Aanmaken van slechts één account en niet om een gebruikersaccount aan te maken voor een derde partij.
- Beschrijf zo nauwkeurig en nauwkeurig mogelijk de inhoud van de Job Post.
- Het aanvragen of aanbieden van diensten of het aanbieden van diensten alleen onder voorwaarden die verenigbaar zijn met de wettelijke regels die van toepassing zijn op het Regelgevingskader.
- Stemt ermee in om interne berichten van andere Gebruikers en e-mails van BKJ te ontvangen.
- Aanwezig te zijn op de plaats en op de datum en het tijdstip zoals aangegeven in de Klus Post of anders overeengekomen.
- Na selectie van een klus verklaart de Functiekandidaat dat hij/zij de vereiste diensten zo accuraat mogelijk en met de beste bedoelingen in overeenstemming met de klus te leveren om een perfect resultaat te bereiken.
- Na selectie van een Klus Kandidaat verklaart de Klus Host zich te onthouden van het aanbrengen van wijzigingen in de Klus Post met betrekking tot de aard, beschrijving, locatie, prijs, datum en duur van de door de Klus Kandidaat gesolliciteerde diensten, tenzij de wijzigingen gebaseerd zijn op een wederzijds akkoord.
- Bovendien verklaart de Klus host dat hij/zij de Klus kandidaat onmiddellijk na voltooiing van de Functie voor het overeengekomen bedrag zal vergoeden.

Als basisprincipe raadt BKJ beide partijen ten zeerste aan om de nodige controles uit te voeren met betrekking tot zichzelf en elkaar alvorens de andere partij als Job Host / Job Kandidaat te aanvaarden (niet-exhaustieve lijst):

- Maak afspraken over de precieze omvang, locatie, datum en prijs van de klus.
- De Klus Kandidaat is meerderjarig en gekwalificeerd om de dienst uit te voeren.
- De Klus kandidaat is naar behoren verzekerd om de Klus uit te voeren en mag dit doen in overeenstemming met het reglementaire kader.

Als gevolg daarvan:

De gebruiker erkent dat hij als enige verantwoordelijk is voor alle inhoud die hij op BKJ invoegt en voor de berichten die hij/zij verstuurt.

De gebruiker erkent dat hij/zij als enige verantwoordelijk is voor de kwaliteit en de uitvoering van de verplichtingen die hij/zij aangaat ten opzichte van de door hem/haar gekozen partner, zijnde een Job Host of een Job Kandidaat.

Gebruikers stemmen in met hun vrije wil en op basis van de inhoud die zij op BKJ hebben gepubliceerd om een relatie op te bouwen voor de uitvoering van een klus.

Gebruikers erkennen verder dat zij als enige verantwoordelijk zijn voor directe of indirecte, materiële of immateriële schade en verliezen die tussen hen, aan derden of BKJ, zijn ontstaan. Gebruikers verplichten zich ertoe BKJ te vergoeden in het geval van een claim, klacht of veroordeling voor schade die BKJ in gevaar kan worden gebracht of waaraan BKJ kan worden blootgesteld, of die BKJ kan worden opgelegd. Dit omvat alle kosten die voor BKJ kunnen ontstaan, indien dergelijke claims of veroordelingen gebaseerd zijn op of voortkomen uit de informatie die door de Gebruikers op de website wordt verstrekt of de prestaties van de Gebruikers tijdens de uitvoering van een klus.

Het niet of onjuist uitvoeren van een klus, enige fysieke of financiële schade of welke schade dan ook tijdens het uitvoeren van een klus, valt niet onder de verantwoordelijkheid van BKJ en BKJ kan daarom niet aansprakelijk worden gesteld. Bovendien kan BKJ niet garanderen dat de best gekwalificeerde of goedkoopste kandidaat voor de klus zal solliciteren.

Daarom verklaren de Gebruikers dat zij BKJ of het Bedrijf van elke aansprakelijkheid ontslaan:

- Met betrekking tot de antwoorden of het ontbreken van antwoorden verkregen na de publicatie van een Job Post.
- Met betrekking tot de selectie of niet-selectie van een Klus Kandidaat.
- Met betrekking tot de goede werking of het resultaat van een dienst, de vereiste kwaliteit of tijd.
- Met betrekking tot de kwaliteitscontrole en de betaling.
- Met betrekking tot elke lichamelijke, financiële of morele schade.
- Met betrekking tot elk geval van conflicten of geschillen tussen de Gebruikers.

In het algemeen mag de Gebruiker BKJ niet gebruiken op een wijze die in strijd is met de geldende wetgeving of die de belangen van het Bedrijff of BKJ kan schaden. In geval van een inbreuk kan de Gebruiker aansprakelijk worden gesteld en heeft het Bedrijf het recht om de kosten die voortvloeien uit enige schade of onrechtmatig gebruik op de Gebruiker te verhalen.

BTW en fiscale - verantwoordelijkheden

De Gebruikers zijn als enige verantwoordelijk voor eventuele verplichte verklaringen aan de belastingdienst en aanverwante autoriteiten die voortvloeien uit het plaatsen of zoeken naar een klus bij BKJ. BKJ is niet aansprakelijk voor de inning, afdracht of kennisgeving van BTW of enige andere belastingheffing in verband met de vergoeding die een klus kandidaat van een klus houder ontvangt. Voorts is BKJJ in geen geval aansprakelijk voor enige tekortkoming van de Gebruikers in de nakoming van hun meldingsplicht. Daarnaast is BKJ niet in staat om de naleving van de betreffende wetgeving te controleren en gaat zij de bevoegdheid van BKJ om hierover op enigerlei wijze advies te geven te buiten. Het wordt echter sterk aanbevolen om het Regelgevingskader te lezen en te begrijpen.

Evaluatie

Job Hosts hebben de mogelijkheid om de dienstverlening van de desbetreffende Job Kandidaat te beoordelen. Waarderingen moeten echter gebaseerd zijn op verifieerbare feiten. Ze moeten objectief worden geschreven volgens het principe van eerlijkheid en mogen geen beledigende, criminele of anderszins illegale inhoud hebben.
Deze evaluaties zijn altijd verklaringen van de Job Host en geven op geen enkele wijze de mening van BKJ weer.

Geschil

Er dient uitdrukkelijk op te worden gewezen dat de relatie en acties tussen de Gebruikers uitsluitend hun verantwoordelijkheid zijn waarbij BKJ of het Bedrijf op geen enkele wijze partij is. In geval van een geschil tussen de Gebruikers, dat een inbreuk vormt op deze Algemene Voorwaarden of de geldende wetgeving, kan de Gebruiker echter een klacht indienen via e-mail naar info@bijkulsjobs.be en zal het Bedrijf de nodige maatregelen nemen.
Daarnaast stelt de Europese Commissie een platform ter beschikking voor online geschillenbeslechting, dat te vinden is op http://ec.europa.eu/consumers/odr/ . De Vennootschap of BKJ is niet verplicht en neemt in het geheel niet vrijwillig deel aan een geschillenbeslechtingsprocedure.

4. Het Bedrijf

De rol van het bedrijf is het ontwikklen en hosten van de website BKJ om Job Hosts om klussen te plaatsen en een geschikte kandidaat te vinden. Met andere woorden, het bedrijf wil een platform bieden waarop de partijen elkaar kunnen vinden en contacteren. Het bedrijf heeft dus geen enkele ondergeschikte relatie met de gebruikers. Als volgt, het bedrijf:

- is in geen geval door de Job Host aangesteld om te zoeken naar een klus Kandidaat die in staat is om de klus succesvol uit te voeren.
- is in geen geval gemandateerd door de Klus Kandidaat om naar een Klus te zoeken.
- is op geen enkele wijze een partij in de relatie die mogelijk een Job Host en een Job Kandidaat kan verenigen.
- zich op geen enkel moment bemoeit met de relatie, het zoek- en selectieproces of de dienstverlening tussen de Klus Houder en de Klus Kandidaat, die de competentie en de interventie van het Bedrijf en de website van BKJ te boven gaat.
- geen recruiter is, noch een werkgever, noch uitzendbureau.

Rechten en verantwoordelijkheden van het bedrijf

Het Bedrijf host BKJ en technieken om alle relevante gegevens op te slaan en zal alles in het werk stellen om ervoor te zorgen dat de website continu toegankelijk is voor internetgebruikers, onder voorbehoud van beperkingen die verband houden met de werking van het internet of gebeurtenissen die buiten de controle van het Bedrijf liggen.

Bijgevolg is het de verantwoordelijkheid van het Bedrijf om onderhoudsinterventies uit te voeren en gedetecteerde of gerapporteerde bugs en defecten te corrigeren die kunnen leiden tot een tijdelijke stillegging, maar die noodzakelijk zijn voor de goede werking en evolutie van BKJ. het Bedrijf kan derhalve niet aansprakelijk worden gesteld voor enige fysieke, financiële of andere schade in geval van een storing van BKJ, noch voor de noodzakelijke stillegging als gevolg van onderhoudswerkzaamheden.

Daarnaast wijst het Bedrijf elke verantwoordelijkheid af voor directe en indirecte financiele verliezen, verlies of wijziging van gegevens als gevolg van navigatie op BKJ of het gebruik van de functionaliteiten van BKJ en garandeert het Bedrijf niet dat de website permanent toegankelijk en operationeel zal zijn.

Bovendien behoudt het Bedrijf zich het recht voor om naar eigen goeddunken de diensten van BKJ op elk moment te wijzigen of stop te zetten of de website volledig te sluiten.

Het Bedrijf is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de op BKJ gehoste klussen op initiatief en onder de verantwoordelijkheid van de Gebruikers.
Het overstijgt de reikwijdte van het Bedrijf of BKJ om alle op de website gepubliceerde inhoud, de wettelijke naleving van de wettelijke bepalingen van de Gebruikers en de door hen verstrekte gegevens te controleren.

Het bedrijf wijst alle verantwoordelijkheid af voor de betrouwbaarheid van de informatie die zichtbaar is op de BKJ en voor de toegang tot, de inhoud en het gebruik van websites die door derden zijn gepubliceerd en die toegankelijk zijn via hyperlinks.

Het Bedrijf kan in geval van een conflict of geschil over de inhoud van de door gebruikers op BKJ verstrekte informatie (teksten, afbeeldingen, foto's, logo's, enz.) niet aansprakelijk worden gesteld totdat het Bedrijf, die slechts de exploitant is van de advertenties die door haar gebruikers op BKJ worden gepubliceerd, op de hoogte wordt gesteld van de inhoud die op BKJ wordt gepresenteerd als onwettig onder de door de wet bepaalde voorwaarden.

Indien het Bedrijf op de hoogte wordt gebracht van inhoud die in enige vorm in strijd is met de geldende wetgeving, behoudt het Bedrijf zich het recht voor om passende maatregelen te nemen, niet enkel beperkt tot het verwijderen van de inhoud en zonder verdere kennisgeving.

5. Intellectueel eigendom

Het Bedrijf is eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten op de website die BKJ beschouwt als een ondersteuning van de klussen die door de Gebruikers worden gepubliceerd (architectuur van de Site, organisatie van de functionaliteiten, ergonomie, softwarefunctionaliteiten, enz....). Elke reproductie van de samenstellende elementen van BKJ zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het Bedrijf kan een inbreuk vormen en kan de burgerlijke en/of strafrechtelijke aansprakelijkheid van de auteur ervan met zich meebrengen.

De gebruiker verbindt zich ertoe geen enkel element (tekst, fotografie, beeld, logo of enige andere creatie of teken dat onderworpen is aan intellectuele eigendomsrechten) op BKJ te publiceren zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbende.
BKJ is niet verantwoordelijk voor het gebruik van dit materiaal en de Gebruiker zal BKJ ontslaan van elke aansprakelijkheid in geval van enige vordering van derden met betrekking tot het materiaal dat een Gebruiker heeft gepubliceerd.

Het is de Gebruiker verboden om zelf kopieën van de website van BKJ te maken en te distribueren, te kopiëren, te reproduceren, te wijzigen, aan te passen, te demonteren (reverse engineering), te decompileren, over te dragen, te ruilen, te vertalen of producten van welke aard dan ook van BKJ of delen daarvan af te leiden, en de Gebruiker zal dit niet door derden toestaan.

6. Privacy Policy

De functionaris Gegevensbescherming van Bijklusjobs is te bereiken via info@bijklusjobs.be

Bijklusjobs verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummers
- E-mailadres
- Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken of het plaatsen van een klus
- Locatiegegevens
- Gegevens over jouw activiteiten op onze website
- Internetbrowser en apparaat type

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 18 jaar. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 18 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@bijklusjobs.be, dan verwijderen wij deze informatie.

Bijklusjobs verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Verzenden van onze nieuwsbrief en andere emails
- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
- Om goederen en diensten bij je af te leveren
- Bijklusjobs analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
- Het afhandelen van jouw betaling

Bijklusjobs neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Bijklusjobs) tussen zit.

Bijklusjobs bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Bijklusjobs verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Bijklusjobs blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Bijklusjobs gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Bijklusjobs gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

Cookie: Googly Analytics
Naam: _utma
Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet
Bewaartermijn: 2 jaar

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@bijklusjobs.be.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen.

Bijklusjobs neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@bijklusjobs.be